วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
วิชาเลือกเพิ่มเติม                                                                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา การใช้ห้องสมุด 2                                                                                                       เวลา  40  ชั่วโมง
เรื่อง  ความหมายและประโยชน์วัสดุห้องสมุด                                                            เวลา  2  ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางพิชชาภา  สุนทรสถิตย์                                                                            โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
1.สาระสำคัญ
วัสดุห้องสมุดมีไว้เพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ซึ่งห้องสมุดได้จัดหา รวบรวม จัดเก็บ เพื่อให้บริการในห้องสมุด วัสดุห้องสมุดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วัสดุประเภทสิ่งพิมพ์ (Printed materials) และวัสดุประเภทไม่ใช่สิ่งพิมพ์ (Non-Printed Materials)
2.ผลการเรียนรู้
                2.1   นักเรียนสามารถอธิบายความหมายประโยชน์และประเภทของวัสดุห้องสมุดได้
3.สาระการเรียนรู้
3.1  ความหมายของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุด (Library materials) หรือ วัสดุสารนิเทศ (Information Resources) หมายถึง วัสดุที่ใช้เพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้าทุกรูปแบบ ทุกสาขาวิชา ซึ่งห้องสมุดได้จัดหามา และจัดเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในห้องสมุด
3.2 ประโยชน์ของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุดมีความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า เสริมสร้างปัญญา ของคน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
3.2.1 เป็นบันทึกแห่งภูมิปัญญาของมนุษย์ ใช้สืบทอดความคิด ความรู้ เรื่องราวต่าง ๆศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งต่อ ๆ กันมา ซึ่งวิชาความรู้เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของสังคมมนุษย์
3.2.2 ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จากวัสดุห้องสมุดซึ่งมีอยู่หลายชนิดหลายรูปแบบ ช่วยขจัดความไม่รู้ในเรื่องต่าง ๆ และสร้างสติปัญญา
3.2.3 ข้อมูลจากวัสดุห้องสมุดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาจะช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดสารนิเทศอาจทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจ ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จึงควรมีข้อมูลหรือวัสดุห้องสมุดเพียงพอแก่การวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่าง ๆ
3.2.4 ความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากวัสดุห้องสมุดก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3.2.5 ความรู้จากทรัพยากรสารนิเทศบางชนิดก่อให้เกิดความจรรโลงใจ ความซาบซึ้ง เกิดความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิด และทำแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าแก่การ ดำเนินชีวิต
3.2.6 หนังสือบางเรื่อง โสตทัศนวัสดุบางชนิดทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีผลสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขได้ไม่น้อยไปกว่าความต้องการด้านอื่น ๆ ซึ่งอยู่ที่การเลือกใช้สารนิเทศที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
3.3 ประเภทของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุดมีอยู่มากมายหลายรูปแบบนั้น พอจะแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ
3.3.1 วัสดุประเภทสิ่งพิมพ์ (Printed materials)
3.3.2 วัสดุประเภทไม่ใช่สิ่งพิมพ์ (Non-Printed Materials)
4.การบูรณาการกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
                1.ความพอประมาณ
-   ผู้เรียนได้เรียนรู้การจัดสรรเวลา ให้เกิดประโยชน์  ประหยัดและคุ้มค่า
-   ผู้เรียนเรียนรู้ในการทำกิจกรรม ภาระงานได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถตามวัยของผู้เรียน
                2.ความมีเหตุมีผล
-   ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การคิด การแก้ปัญหาในการทำงานและชีวิตประจำวัน
                -   ได้ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                3.   การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-   รู้จักการวางแผน กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบให้ประสบความสำเร็จ
-   ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องวัสดุห้องสมุด
-   ได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานของตนเองร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย
                4.เงื่อนไขความรู้
-   รอบรู้ เกี่ยวกับความหมายวัสดุห้องสมุดประโยชน์วัสดุห้องสมุด  , ประเภทวัสดุห้องสมุด
                -   เกี่ยวกับปฏิบัติตนในการใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง
                5.เงื่อนไขคุณธรรม
-   มีความขยันมั่นเพียร  รับผิดชอบ ความอดทน เพียรพยายามในการทำงาน และตรงต่อเวลา
5.กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบเรียนที่  1
                                1.   นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับความหมายประโยชน์วัสดุห้องสมุด
                                2.   ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าความหมายประโยชน์วัสดุห้องสมุดใดที่มีความรู้
หลากหลายมากที่สุด
                                3.   ให้นักเรียนสำรวจหาความหมายประโยชน์วัสดุห้องสมุด มีอะไรบ้าง


    คาบเรียนที่  2
                                1.  ครูอธิบายความหมายและการเลือกวัสดุสารนิเทศให้นักเรียนทราบ
                                2.  นักเรียนบอกการเลือกวัสดุสารนิเทศและครูอธิบายเพิ่มเติม
                3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการเลือกวัสดุสารนิเทศโดยให้นักเรียนช่วยกันบอกถึงการเลือกวัสดุสารนิเทศของห้องสมุด               
                4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักเกณฑ์ในการเลือกและการจัดหาวัสดุสารนิเทศ
6.สื่อการเรียนการสอน
                1. ใบคำสั่ง                                                          
                2. ใบความรู้        
                3.  ใบงาน                                            
                4.  เฉลยใบงาน   
7.แหล่งเรียนรู้
                1.  ห้องสมุดโรงเรียน
                2.  อินเตอร์เน็ตจากศูนย์สารสนเทศของโรงเรียน
8.การวัดและประเมินผล
                วิธีการวัด/สิ่งที่ต้องวัด
                1.  บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และการนำเสนอผลงาน
                2.  บันทึกการสัมภาษณ์การร่วมกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้
                3.  ตรวจแบบฝึกหัดท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
                เครื่องมือการวัด
                                1. แบบสังเกตพฤติกรรม
                                2. ใบงาน
                                3. แบบฝึกหัดท้ายแผนการจัดการเรียนรู้

การประเมินผล
                1.  เกณฑ์ผ่านการประเมินใบงานได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
                2.  เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน
                                3 = ดี                      2 = พอใช้             1 = ต้องปรับปรุง
9.กิจกรรมเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                               
                                                       (ลงชื่อ).................................................                                        
                                                                                           (นายมงคล   ชื่นชม)
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
                                                                                               ............./............../.............

11.บันทึกผลหลังการสอน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                (ลงชื่อ)                                                  ครูผู้สอน
                                                                         (นางพิชชาภา   สุนทรสถิตย์)
                                                                        ............./............/............แบบสังเกตพฤติกรรม (ครูประเมิน)
********************************
คำชี้แจง แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน  สำหรับครูประเมินนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
                                ระดับ  3                         หมายถึง    นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับดีมาก
                                ระดับ   2          หมายถึง     นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับ ดี
                                ระดับ   1          หมายถึง     นักเรียนมีพฤติกรรมในระดับ ควรปรับปรุงชื่อ - สกุล
ความระตือรือร้น(3)
ความรับผิดชอบ(3)
ปรึกษาหารือในกลุ่ม(3)
ความร่วมมือในกลุ่ม(3)
ตั้งใจทำกิจกรรมใบงาน(3)
พูดแสดงความคิดเห็น(3)
มีความคิดริเร่มสร้างสรรค์(3)
แสดงความคิดเห็น(3)
รวมคะแนน(24)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15


                                                                ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน
                                                                        (……………………………….)


ริบบิ้นลง: ใบคำสั่งที่  1

คำชี้แจง 
      1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ตามที่ครูกำหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน  10  นาที 
      2. ให้นักเรียนร่วมกันทำใบงาน  ให้เสร็จภายใน  10  นาที
      3. นักเรียนตรวจคำตอบจากใบเฉลย 
      4. เก็บรวบรวมใบความรู้  ใบงาน  และใบเฉลย  ใส่ซองส่งครูให้เรียบร้อยริบบิ้นลง: ใบความรู้ที่  1

 


คำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ตามที่ครูกำหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน  10  นาที  
                  หลังจากนั้นให้ร่วมกันทำใบงาน
1. ความหมายของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุด (Library materials) หรือ วัสดุสารนิเทศ (Information Resources) หมายถึง วัสดุที่ใช้เพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้าทุกรูปแบบ ทุกสาขาวิชา ซึ่งห้องสมุดได้จัดหามา และจัดเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในห้องสมุด
2. ประโยชน์ของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุดมีความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า เสริมสร้างปัญญา ของคน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
2.1 เป็นบันทึกแห่งภูมิปัญญาของมนุษย์ ใช้สืบทอดความคิด ความรู้ เรื่องราวต่าง ๆ ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งต่อ ๆ กันมา ซึ่งวิชาความรู้เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของสังคมมนุษย์
2.2 ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จากวัสดุห้องสมุดซึ่งมีอยู่หลายชนิดหลายรูปแบบ ช่วยขจัดความไม่รู้ในเรื่องต่าง ๆ และสร้างสติปัญญา
2.3 ข้อมูลจากวัสดุห้องสมุดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาจะช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดสารนิเทศอาจทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจ ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จึงควรมีข้อมูลหรือวัสดุห้องสมุดเพียงพอแก่การวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่าง ๆ
2.4 ความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากวัสดุห้องสมุดก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.5 ความรู้จากทรัพยากรสารนิเทศบางชนิดก่อให้เกิดความจรรโลงใจ ความซาบซึ้ง เกิดความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิด และทำแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าแก่การ ดำเนินชีวิต
2.6 หนังสือบางเรื่อง โสตทัศนวัสดุบางชนิดทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีผลสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขได้ไม่น้อยไปกว่าความต้องการด้านอื่น ๆ ซึ่งอยู่ที่การเลือกใช้สารนิเทศที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
3. ประเภทของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุดมีอยู่มากมายหลายรูปแบบนั้น พอจะแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
3.1 วัสดุประเภทสิ่งพิมพ์ (Printed materials)
3.2 วัสดุประเภทไม่ใช่สิ่งพิมพ์ (Non-Printed Materials)ริบบิ้นลง: ใบงานที่  1

 


เรื่อง        ความหมายและประโยชน์วัสดุห้องสมุด

ชื่อ ...............................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........

คำชี้แจง    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

1.  ความหมายและประโยชน์วัสดุห้องสมุด หมายถึงอะไร
 ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ริบบิ้นลง: เฉลยใบงานที่  1
 

ใบงานที่  1

1. ความหมายของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุด (Library materials) หรือ วัสดุสารนิเทศ (Information Resources) หมายถึง วัสดุที่ใช้เพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้าทุกรูปแบบ ทุกสาขาวิชา ซึ่งห้องสมุดได้จัดหามา และจัดเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในห้องสมุด
2. ประโยชน์ของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุดมีความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า เสริมสร้างปัญญา ของคน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
2.1 เป็นบันทึกแห่งภูมิปัญญาของมนุษย์ ใช้สืบทอดความคิด ความรู้ เรื่องราวต่าง ๆ ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งต่อ ๆ กันมา ซึ่งวิชาความรู้เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของสังคมมนุษย์
2.2 ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จากวัสดุห้องสมุดซึ่งมีอยู่หลายชนิดหลายรูปแบบ ช่วยขจัดความไม่รู้ในเรื่องต่าง ๆ และสร้างสติปัญญา
2.3 ข้อมูลจากวัสดุห้องสมุดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาจะช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดสารนิเทศอาจทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจ ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จึงควรมีข้อมูลหรือวัสดุห้องสมุดเพียงพอแก่การวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่าง ๆ
2.4 ความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากวัสดุห้องสมุดก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.5 ความรู้จากทรัพยากรสารนิเทศบางชนิดก่อให้เกิดความจรรโลงใจ ความซาบซึ้ง เกิดความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิด และทำแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าแก่การ ดำเนินชีวิต
2.6 หนังสือบางเรื่อง โสตทัศนวัสดุบางชนิดทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีผลสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขได้ไม่น้อยไปกว่าความต้องการด้านอื่น ๆ ซึ่งอยู่ที่การเลือกใช้สารนิเทศที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
3. ประเภทของวัสดุห้องสมุด
วัสดุห้องสมุดมีอยู่มากมายหลายรูปแบบนั้น พอจะแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
3.1 วัสดุประเภทสิ่งพิมพ์ (Printed materials)
3.2 วัสดุประเภทไม่ใช่สิ่งพิมพ์ (Non-Printed Materials)